Vedtægter - BORN - Specialskolen for Syn

SPECIALSKOLEN FOR SYN
Title
Gå til indhold
Om BORN

Vedtægter


VEDTÆGTER FOR DEN FOLKEOPLYSENDE FORENING
BLINDES OPLYSNINGSFORBUND REGION NORD (BORN)

NAVN OG HJEMSTED

1. Foreningens navn er “Blindes Oplysningsforbund Region Nord”, BORN.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Region Nord.
FORMÅL
2. Foreningens formål er, at tilbyde blinde og svagsynede folkeoplysende voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven – samt at tilrettelægge og gennemføre kompenserende specialundervisning i henhold til lov om kompenserende specialundervisning.
LEDELSE
3. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer (bestyrelsen udvides hvis der tilbydes folkeoplysende undervisning i flere kommuner). Der vælges 1 medlem fra hver deltagende kommune iblandt medlemmerne i Dansk Blindesamfund. De sidste 2 medlemmer vælges blandt deltagerne i den af foreningen arrangerede folkeoplysende voksenundervisning og specialundervisning. Herudover kan DBS kredsene i kredsen hver udpege 1 kontaktperson til bestyrelsen uden stemmeret. Valgene gælder for 2 år og genvalg kan finde sted. De nærmere regler for valgets gennemførelse fastsættes af bestyrelsen i BORN.
Stk. 2. Den daglige pædagogiske og administrative ledelse varetages af en skoleleder, der ansættes og afskediges af bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsens opgaver er i øvrigt at fastlægge de overordnede principper, hvorefter skolen skal drives, at godkende budget, at godkende regnskab og at vælge revisorer.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig og fastlægger selv sin forretningsorden.
REGNSKAB OG FORMUEFORHOLD
4. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og skolelederen i forening. Et flertal i bestyrelsen kan i konkrete situationer give skolelederen bemyndigelse til at tegne foreningen.
Stk. 3. Regnskabet revideres af folkevalgt, registreret eller statsautoriseret revisor. Ved brug folkevalgte revisorer vælges 2, hvoraf den ene skal være kritisk.
Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved en retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.
Stk. 5. Foreningens formue, der er skabt inden for den folkeoplysende virksomhed, bruges til igangsættelse af yderligere folkeoplysende aktiviteter, til styrkelse af administration og gennemførelse af den folkeoplysende virksomhed eller til nedbringelse af egenbetalingen.
MEDLEMSSKAB
5. Foreningens medlemmer udgøres af medlemmer i Dansk Blindesamfund, samt kursister og lærer i BORN.
Stk. 2. Foreningen afholder hvert år i februar et årsmøde som optakt til den forestående sæson med deltagelse af kursister, bestyrelse, medlemmer i Dansk Blindesamfund og den pædagogisk/administrative ledelse.
Stk.3. Årsmødets formål er at skabe opmærksomhed om den folkeoplysende voksenundervisning, samt at inspirere bestyrelsen og den pædagogisk/administrative ledelse i udviklingen af den folkeoplysende voksenundervisning for blinde og svagsynede.
Stk. 4. På årsmødet vælges bestyrelse og deltagerrepræsentanterne til bestyrelsen, jfr. §3 stk. 1.
Stk 5. Årsmødets dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter’:
  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Godkendelse af regnskab og budget
  5. Indkomne forslag, skal indsendes mindst 14 dage før årsmødet.
  6. Valg af bestyrelse. Der vælges en fra hver kommune som har folkeoplysning. Samt suppleant.
  7. Valg af deltagerrepræsentanter. Samt suppleant.
  8. Valg af revisorer. Samt suppleant.
  9. Eventuelt
VEDTÆGTSÆNDRINGER
6. Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske, hvis 2/3 af årsmødedeltagerne stemmer herfor.
Stk. 2. Vedtægtsændringer er først gyldige, når de er godkendt af kommunerne.
OPLØSNING
7. Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af årsmødedeltagerne træffer beslutning herom på 2 på hinanden følgende årsmøder med minimum 4 ugers mellemrum.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens formue Dansk Blindesamfunds kredse i Region Nordjylland. Beløbet skal anvendes til formål, der ligger så tæt op af den folkeoplysende voksenundervisning, som muligt.

         Sidst ændret 12. marts 2012


Title
BORN
Tilbage til indhold